ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง
หมวด : วิศวกรรมศาสตร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : รศ. กวี หวังนิเวศน์กุล
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ภายในหนังสือประกอบด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมหลักสูตรอย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การแนะนำลักษณะของงานก่อสร้างทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้างและเครื่องจักรกล การวางแผนงานก่อสร้างด้วยวิธีต่างๆ การปรับแก้และเร่งรัดแผนงาน วิธีการควบคุมคุณภาพ และรายงานผลความปลอดภัยในงานก่อสร้าง สัญาแรยการประกอบงานก่อสร้าง และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้รวบรวม ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ ที่มีใช้ปฏิบัติกันจริงในงานก่อสร้างมาให้ศึกษาดูเป็นแบบอย่าง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้เองตามความเหมาะสมต่อไป